Ochránce vašich financí

Ochrana soukromí - zásady nakládání s osobními daty uživatelů serveru Monitoringrejstriku.cz

obchodní společnosti: Insolvence 2008, a.s., se sídlem Kopečná 231/10, 602 00 Brno, IČ 27759725, (dále jako "provozovatel"). Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 5278 vedená u Krajského soudu v Brně.

"Osobními údaji" se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jako "subjekt údajů").

Společnost Insolvence 2008, a.s. zpracovává osobní údaje v případě registrovaných uživatelů služeb serveru Monitoringrejstriku.cz pouze za podmínky, že je registrovaný uživatel provozovateli sám dobrovolně poskytl pro účely konkrétní služby serveru Monitoringrejstriku.cz – pouze pokud taková služba registraci uživatele vyžaduje. Společnost Insolvence 2008, a.s. zpracovává osobní údaje výlučně k zákonným účelům a účelům, ke kterým vyslovil uživatel souhlas.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s nimi. K osobním údajům mají přístup pouze provozovatel (správce) a osoby, které jsou ve vztahu k němu v pracovně právním poměru nebo zpracovatel na základě smluvního vztahu se správcem a pouze za výše uvedenými účely zpracování. Přístup a nakládání s osobními údaji zpracovávanými provozovatelem (správcem) podléhá interním bezpečnostním předpisům provozovatele.

Osobní údaje registrovaných uživatelů, které provozovatel serverů zpracovává v rámci služeb serveru Monitoringrejstriku.cz, obsahují zejména jméno a příjmení, e-mail a přihlašovací jméno a heslo uživatele. Pro některé služby serveru Monitoringrejstriku.cz zpracovává provozovatel i další osobní údaje o uživatelích, například adresu bydliště subjektu údajů, název poskytovatele internetových služeb, adresu IP, cookies apod. 

Provozovatel může zpřístupnit osobní údaje subjektu údajů třetím osobám pouze v případech, kdy mu to bude ukládat nebo umožňovat zákon, jinak jen výlučně se souhlasem subjektu údajů.

Uživatele služeb serveru Monitoringrejstriku.cz, kteří poskytnou provozovateli své osobní údaje, provozovatel informuje o těchto jejich zákonných právech:

- Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů.

- Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

Provozovatel je oprávněn zasílat subjektu údajů obchodní sdělení pouze v případě, kdy subjekt údajů s takovým zasíláním vyslovil sám o své vůli souhlas. Provozovatel tímto upozorňuje uživatele, že jeho osobní údaje mohou být za účelem nabízení obchodu a služeb předávány společnostem, majetkově ovládaným anebo ovládajícím provozovatelem, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak. Případný nesouhlas s tímto předáváním je nutné vyjádřit písemně.

Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si uživatelem navštívené webové stránky mohou pamatovat jeho úkony a nastavení, aby nemusel tyto údaje zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Server Monitoringrejstriku.cz používá cookies pro zachování informace o přihlášení registrovaného uživatele k serveru Monitoringrejstriku.cz v internetovém prohlížeči (po dobu do uzavření internetového prohlížeče, max. však po dobu 7 dní). Dále server Monitoringrejstriku.cz používá cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a provozovatel nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Datum poslední aktualizace těchto podmínek: 22.1.2018.

Pro případné připomínky a dotazy kontaktujte provozovatele serveru Monitoringrejstriku.cz:

Provozovatel

Obchodní společnost: Insolvence 2008, a.s.
Kontaktní adresa: Kopečná 231/10, 602 00 Brno
IČ: 27759725
DIČ: CZ27759725
E-mail: osiris@monitoringrejstriku.cz
Internet: www.monitoringrejstriku.cz
Objednat Vyzkoušet