Ochránce vašich financí

Prohlášení o ochraně osobních údajů ve společnosti Insolvence 2008, a.s.

Společnost Insolvence 2008, a.s. se sídlem Kopečná 231/10, 602 00 Brno, vedená u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou B5278, kontaktní e-mailová adresa: info@insolvence.as (dále také jen „Společnost“), poskytuje své služby v souladu s platnou legislativou a s osobními údaji zákazníků nakládá v souladu s platnými právními předpisy. Společnost je správcem a zpracovatelem osobních údajů.

Tímto dokumentem poskytujeme zákazníkům informace o zpracovávání jejich osobních údajů a o jejich souvisejících právech a povinnostech. Tento dokument může být dle potřeby revidován a aktualizován.

Prohlašujeme, že veškeré interní procesy týkající se zpracování osobních údajů probíhají v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a po 25. 5. 2018 rovněž v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Při zpracování osobních údajů dodržujeme zásady zákonnosti zpracování osobních údajů a dále se zaměřujeme na zákonnost, korektnost, transparentnost, omezení účelu, minimalizaci údajů, přesnost, omezení uložení, integritu a důvěrnost osobních údajů.

Společnost zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak i automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

Společnost ručí za nakládání s osobními údaji pouze ve svých produktech a službách.

Pro zajištění ochrany osobních údajů užívá Společnost služeb specializované právní kanceláře a certifikovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, člena Komory pro ochranu osobních údajů.

Vzhledem k tomu, že ke dni publikace těchto zásad nejsou závazně stanovena kritéria pro akreditaci subjektů oprávněných vydávat osvědčení dobré praxe při ochraně osobních údajů ani kritéria, která by umožňovala certifikovat soulad postupů Společnosti se shora uvedenými právními předpisy, Společnost prohlašuje, že veškeré interní procesy probíhající v Společnosti jsou v souladu se shora uvedenými předpisy. Právní předpisy nevyžadují a v době publikace těchto zásad ani neumožňují získání právně platné certifikace souladu se shora uvedenými právními předpisy.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Naplnění práv subjektů údajů ve smyslu kapitoly III. GDPR

Společnost prohlašuje, že umožňuje subjektu údajů nebo jím pověřené třetí osobě nebo správci osobních údajů, aby splnil požadavky, které jsou stanoveny GDPR ve vztahu k subjektům údajů a k naplnění práv subjektů údajů ve smyslu kapitoly III. GDPR, spočívající v možnosti:

  • splnění práva na informace pro subjekt údajů;
  • splnění práva na přístup pro subjekt údajů;
  • splnění práva na opravu;
  • splnění práva na výmaz;
  • splnění práva na omezení zpracování;
  • splnění oznamovací povinnosti;
  • splnění práva na přenositelnost údajů;
  • splnění práva vznést námitku;
  • práva subjektů údajů vyplývající z automatizovaného rozhodování nebo profilování;
  • splnění dalších práv subjektů údajů ve smyslu GDPR.

Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si uživatelem navštívené webové stránky mohou pamatovat jeho úkony a nastavení, aby nemusel tyto údaje zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Server Monitoringrejstriku.cz používá cookies pro zachování informace o přihlášení registrovaného uživatele k serveru Monitoringrejstriku.cz v internetovém prohlížeči (po dobu do uzavření internetového prohlížeče, max. však po dobu 7 dní). Dále server Monitoringrejstriku.cz používá cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a provozovatel nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Datum poslední aktualizace těchto podmínek: 22.1.2018.

Pro případné připomínky a dotazy kontaktujte provozovatele serveru Monitoringrejstriku.cz:

Kontaktní místo pro uplatnění práv subjektu údajů

V případě jakýchkoliv dotazů, či pokud chcete uplatnit Vaše zákonná práva či odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů udělených Vámi naší Společnosti, nás můžete kontaktovat:

Obchodní společnost: Insolvence 2008, a.s.
Kontaktní adresa: Kopečná 231/10, 602 00 Brno
IČ: 27759725
DIČ: CZ27759725
E-mail: osiris@monitoringrejstriku.cz
Internet: www.monitoringrejstriku.cz

Společnost si vyhrazuje právo identifikovat žadatele způsobem, který věrohodně určí jeho identitu.

Objednat Vyzkoušet